כפירה בשלוש מילים

:שמות פרק כב פסוק יז

״מכשפה לא תחיה״

?האם בורא כל העולם מטורף

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *