Monthly Archives: November 2013

ומעתה יקרא שם הרבנים בישראל ״חזרנים״

כי הם רק משננים את הכתוב כי זה מזכיר חיה דומה להם בהתנהגותה כי הם עובדים בשבת כמו חזנים כי הם מחזירים את העם לעבר הרחוק והישן

Posted in Uncategorized | Leave a comment