Author Archives: admin

ומעתה יקרא שם הרבנים בישראל ״חזרנים״

כי הם רק משננים את הכתוב כי זה מזכיר חיה דומה להם בהתנהגותה כי הם עובדים בשבת כמו חזנים כי הם מחזירים את העם לעבר הרחוק והישן

Posted in Uncategorized | Leave a comment

כפירה בשלוש מילים

:שמות פרק כב פסוק יז ״מכשפה לא תחיה״ ?האם בורא כל העולם מטורף

Posted in Uncategorized | Leave a comment